وعده روی زمین مانده استاندار و خواب عمیق علوم پزشکی؛
بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ: ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 220 ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ می‌ﺳﺎﺯﺩ.
کد خبر: ۷۶۲۶۰۲
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۰ 14 July 2019

بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ: ﻳک ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 220 ﺗﺨﺘﺨﻮﺍبی ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ می‌ﺳﺎﺯﺩ.

به گزارش تابناک هرمزگان، بر اساس وعده اعلام شده توسط گروه سرمایه‌گذار در نشست مشترک با نماینده عالی هیأت دولت در استان ، قرار بود کلنگ این بیمارستان عید فطر سال 98 به زمین زده شود اما این وعده روی زمین عملاً بلاتکلیف مانده و فقط در حد طرح کاغذی و آرشیو اخبار رسانه‌ها مطرح است.

چرا ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ خصوصی 220 ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻲ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ بلاتکلیف مانده است؟/سرنوشت نامعلوم هکتارها زمین در بهترین نقطه شهری

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 17 ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ دولتی ﺑﺎ یک ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 150 ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ پزشکی، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ یک ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎنی ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 16 ﻣﺮﻛﺰ تخصصی ﺷﺎﻣﻞ کلینک‌های تخصصی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ کلینک‌های ﭘﻮﺳﺖ، ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰشکی ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺼﻮصی ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮصی ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑنابر ﮔﺰﺍﺭﺵ سایت استانداری هرمزگان و رسانه‌های محلی این استان، ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ همتی 22 اردیبهشت ماه سال 98 ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎنی، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ می‌ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ کمک ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ.
ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﭘﻴﺶ بینی ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ میﺗﻮﺍﻧﺪ یک ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻬﻢ ﻭ مؤﺛﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎنی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﺩ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪی ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺑﺮﺳﺪ .
همتی ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی یک ﻛﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ می‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎسی ﻭ ﻣؤﺛﺮی ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درباره بیمارستان 220 تختخوابی بیشتر بدانید

" عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 220 تختخوابی جنرال بندرعباس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا یک ماه آینده (خردادماه) در بلوار راه‌آهن بندرعباس آغاز می‌شود."

بر اساس گزارشی که ایسنا بیست و هفتم اردیبهشت ماه امسال منتشر کرده، "دکتر محمد شکاری" مؤسس بیمارستان 220 تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی بندرعباس کمتر از یک هفته بعد از نشست با استاندار هرمزگان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 220 تختخوابی جنرال بندرعباس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا یک ماه آینده (عید فطر) در بلوار راه‌آهن بندرعباس آغاز می‌شود.
وی افزود: این مرکز درمانی مجهز با متراژ 25 هزار مترمربع در 8 طبقه طراحی و با اعتباری بالغ‌ بر 500 میلیارد تومان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخت و تجهیز خواهد شد.
دکتر شکاری با اشاره به اینکه عملیات ساخت این بیمارستان در دو فاز خواهد بود افزود: فاز نخست با گنجایش 110 تخت تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی ضمن تشکر از حمایت‌های دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: در جلسه‌ای که اردیبهشت ماه با حضور رئیس دانشگاه و گروه سرمایه‌گذاران این مرکز درمانی برگزار شد؛ دکتر فرشیدی ساخت این بیمارستان و همچنین همکاری بخش خصوصی با درمان استان در راستای افزایش تخت‌های بیمارستانی را بسیار مهم و ارزشمند دانست.
مؤسس بیمارستان 220 تختخوابی خصوصی بندرعباس عنوان کرد: بخش خصوصی نیز در کنار بخش دولتی و دانشگاهی با تمام توان در جهت ارائه خدمت به مردم استان است؛ و متعهد هستیم در کمترین زمان ممکن فاز نخست این پروژه بزرگ درمانی را به بهره‌برداری برسانیم.
دکتر شکاری تصریح کرد: این مرکز درمانی مجهز با توجه به مجاورت با شهرک بزرگ مسکونی پیامبر اعظم (ص) و همچنین صنایع غرب بندرعباس خدمات درمانی مناسب و در دسترس را  به ساکنین و همچنین کارکنان صنایع غرب بندرعباس ارائه خواهد کرد.
وی اضافه کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این بیمارستان بخشی از مشکلات درمانی مردم شهر بندرعباس و همچنین اعزام بیماران به استان‌های هم‌جوار کاهش یابد.
دکتر شکاری با بیان اینکه در فاز بعدی، ساخت این بیمارستان تکمیل خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: مرکز جامع سرطان، مرکز تصویرنگاری و مرکز بازتوانی سالمندان از دیگر بخش‌های مهم این بیمارستان است؛ که در عملیات اجرایی فاز دوم بیمارستان راه‌اندازی خواهند شد.
مؤسس بیمارستان 220 تختخوابی جنرال بندرعباس خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم این مرکز درمانی جذب بیماران ساکن در کشورهای حوزه خلیج‌فارس با نگاه تحقق توریسم سلامت در هرمزگان است؛ لذا به دنبال ساخت بیمارستانی مدرن با همه تخصص‌ها و تجهیزات پیشرفته درمانی هستیم تا نیاز بیماران داخل و خارج استان به درمان مناسب تأمین شود.

پشت پرده چه خبر است؟

شایان ذکر است، هرچند ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﮔﺎﻡ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮبی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ و مردم استان هرمزگان برای استفاده از خدمات درمانی باید با پیمودن صدها کیلومتر رنج سفر را به استان های همجوار بر تن بخرند و نه در دیار خود بلکه در غربت به دنبال نسخه شفابخش زندگی خویش باشند.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪﺍی دولت، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی و مشارکت آنها در پروژه های بیمارستان سازی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی می‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ سرعت بخشیدن به فرآیند بهره مندی هرمزگانی ها از یک مجموعه درمانی و بیمارستانی استاندارد ﺷﻮند اما تجربه بیمارستان 220 تختخوابی بندرعباس تاکنون این نگرانی را ایجاد کرده که مجموعه‌های غیردولتی نیز در اجرای پروژه‌های خود به معضل خلف وعده و بلاتکلیفی در زمانبندی پروژه‌های عمرانی بیمارستان سازی دچار شده‌اند.
این در حالی است که ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺮﺍهی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎنی ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ است.
حال باید منتظر ماند و دید که در پشت پرده چه اتفاقات و سنگ اندازی هایی صورت گرفته که بزرگترین پروژه بیمارستان سازی بخش خصوصی در مهم ترین استان ساحلی و مرزی ایران همجوار با کشورهای در حال توسعه منطقه خلیج فارس دچار رکود و بلاتکلیفی شده است.
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار