بندرعباس شهر خلاق برای ورود گردشگران و اوضاع فاضلاب رها شده در ساحل!

بندرعباس شهر خلاق برای ورود گردشگران و اوضاع فاضلابه

بندرعباس شهر خلاق برای ورود گردشگران و اوضاع فاضلابه

بندرعباس شهر خلاق برای ورود گردشگران و اوضاع فاضلابه

بندرعباس شهر خلاق برای ورود گردشگران و اوضاع فاضلابه

عکاس: فائقه رنجبری

انتهای پیام/*