کسی که خوب ادونت حرف دل همشهری

خاک مه پابهَ بُکو بی‌خو دگه آماده/شادی از راه ارسیدن پا به دستت شاده
یه مریدی که از عشقن و مریدی زاده/مردی از جنس ای خاک و بندریه ساده

کسی که خوب ادونت قیمت شرجی چندن/همو که جونی به جون ای دیاری بندن
کسی که خوب ادونت حرف دل همشهری/کسی که با تو خوشال و بی تو جون ایکندن

بندری وقتی رسیدن که به هم دل هادیم/همت خو ما دوباره یه تکونی شادیم
بگریم دست هم از همه ی هرمزگان/بشوریم پیری و یک روح جوونی شادیم

انتهای پیام/*