محققین نتوانسته اند سودی در استفاده از هیدروکسی کلروکین در بیماران کوید۱۹ مشخص کنند

در مطالعه بزرگ مجله ی لنست مشخص شد: استفاده از هیدروکسی کلروکین یا کلروکین با و یا بدون ماکرولید، هم مرگ و هم آریتمی قلبی در بیماران کوید۱۹ را زیاد می کند.

این سومین مطالعه ای است که بی فایده بودن هیدروکسی کلروکین را در کوید۱۹ نشان می دهد. بعد از مطالعه نیوانگلند و مطالعه جاما، حالا لنست نیز بی اثر بودن این دارو رو نشان می دهد

تعداد ۹۶۰۳۲ بیمار در ۶۷۱ بیمارستان و از ۶ کشور در این مطالعه بررسی شده اند. ۱۴۸۸۸ بیمار در گروه درمان قرار داشته اند (کلروکین یا هیدروکسی کلروکین با و یا بدون ماکرولید.) ۸۱۱۴۴ بیمار نیز در گروه کنترل قرار داشته اند.
بعد از کنترل عوامل مختلف و در مقایسه با گروه کنترل، خطر مرگ در هر یک از گروههای درمانی به این صورت افزایش داشته است:

هیدروکسی کلروکین به تنهایی :‌۱۸٪
هیدروکسی کلروکین با ماکرولید: ۲۳/۸٪
کلروکین به تنهایی: ۱۶/۴٪
کلروکین با ماکرولید: ۲۲/۲ ٪

همچنین در مقایسه با گروه کنترل، خطر آریتمی های بطنی در هر یک از گروههای درمانی به صورت زیر افزایش داشته است:

هیدروکسی کلروکین به تنهایی :‌۶/۱٪
هیدروکسی کلروکین با ماکرولید:۸/۱٪
کلروکین به تنهایی:۴/۳٪
کلروکین با ماکرولید: ۶/۵٪

محققین در این مطالعه نتوانسته اند سودی در استفاده از این داروها در بیماران کوید۱۹ مشخص کنند

انتهای پیام/*