ثمره يك عمر پزشك بودن، در كشورى كه "خون پزشك را مباح تبليغ كردند!"
متخصص بيهوشى جوان «پيرانشهر» قربانى حمله با سلاح سرد در محل كار دولتى

متخصص بيهوشى جوان «پيرانشهر» قربانى حمله با سلاح سرد در محل كار دولتىانتهای پیام/*